skip to Main Content

Musikalisk kommunikation II
22,5 hp

Behörighet och tillträde
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig högskole-/kandidatutbildning i musik med inriktning mot Musikskapande, samt minst 11 hp godkänt från Musikalisk kommunikation 1 eller motsvarande. 

Lärandemål
Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
Delkurs 1: Musikerskap 2 hp
Delkurs 2: Samspel 3 hp
Delkurs 3: Scenisk gestaltning och beredskap 6 hp
Delkurs 4: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Lärandemål delkurs 1 Musikerskap 2 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • bemästra huvudinstrument eller annat huvudområde på konstnärligt relevanta och intressanta sätt, samt kritiskt reflektera över huvudinstrumentets eller huvudområdets möjliga funktioner i olika musikaliska sammanhang
 • orkestrera och arrangera för olika musikinstrument i olika genre och olika musikaliska sammanhang
 • bemästra musiklära i olika genre och olika musikaliska sammanhang.
 • Redogöra för, ha förståelse för och färdighetsmässigt tillämpa ergonomiska aspekter för huvudinstrument eller annat huvudområde

Lärandemål delkurs 2 Samspel 3 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna

 • musicera i olika typer av grupp och inta olika roller i samspelet
 • redogöra för gruppspykologiska teorier i förhållande till grupprocesser i musikaliska samspelssituationer.

Lärandemål delkurs 3 Scenisk gestaltning 6 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • med stöd i aktuell forskning och erfarenheter kritiskt reflektera kring musicerandets inverkan på gestaltningen i olika genrer och kontexter
 • gestalta sceniskt genom ett reflekterande förhållningssätt till olika typer av publika möten samt egenprestation och konstnärligt syfte.

Lärandemål delkurs 4 Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • gestalta egenkomponerad musik genom eget musicerande
 • gestalta egen musik vid olika typer av publika möten på medvetna och trovärdiga sätt
 • redogöra för och reflektera över samhälleliga och politiska strömningar som har lett fram till de egna musikaliska målen utifrån relevant litteratur
 • diskutera intentioner och effekter i musiceranden kopplat till artistiska och konstnärliga uttryck utifrån relevant forskning
 • på ett systematiskt sätt planera, genomföra och kritiskt granska övning för egen musikalisk utveckling.

Kursinnehåll
Kursen utgör del 1 i en progression inom inriktningen Musikalisk kommunikation där skapandet och musicerandet leder in i gestaltningen som kan anta olika skepnader via bildmediering, scenisk framställan och publikt möte samt musikproduktion där inspelningsstudion ses som ett kreativt verktyg vari ett unikt artistiskt uttryck kan befästas.

Inom delkurs 1: Musikerskap 2 hp, behandlas följande innehåll:

 • instrumentspel och sång
 • improviserat musicerande
 • grundläggande musiklära
 • grundläggande gehörsträning

Inom delkurs 2:  Samspel 3 hp, behandlas följande innehåll:

 • ensemblespel
 • låtskrivarensemble
 • sociokulturella processer

Inom delkurs 3: Scenisk gestaltning 6 hp, behandlas följande innehåll:

 • sceniska gestaltningar i olika former
 • ensembleledning

Inom delkurs 4: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp, behandlas följande innehåll:

 • instrumentspel och sång
 • musikhistoria
 • repertoarinstudering
 • teorier om musikers övningsprocesser

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av 

 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och workshops i grupp
 • föreläsningar och seminarier
 • ensembleverksamhet

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.

Examination
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas: Musikportfolio, inlämnade uppgifter, skriftliga reflektioner och inlämningar, inspelningar, redogörelser för etiska förhållningssätt. 

Godkänd slutredovisning
Slutredovisning sker inför studerandegruppen och examinator. Den skall bestå av en medveten artistisk och konstnärlig profil samt olika former av gestaltande som ryms i kursen, exempelvis studioinspelningar och sceniskt framträdande

Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg
Godkänd, Underkänd.

Terminsplan, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.

Back To Top