skip to Main Content

Examensarbete
7,5 hp

Behörighet och tillträde
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig högskole-/kandidatutbildning i musik med inriktning mot Musikskapande, samt godkända delkurser om minst 15 hp från kursen Musikskapande ll eller motsvarande. 

Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

  • genomföra och utvärdera ett självständigt konstnärligt/vetenskapligt arbete 
  • kritiskt analysera, tolka och värdera information samt dra rimliga slutsatser och diskutera dessa i relation till de frågor som styrt studien och det material som arbetet utgått från
  • presentera ett förtroget förhållningssätt till egna konstnärliga processer och professionella kontakter av relevans för professionen
  • presentera resultaten i relation till såväl konstnärlig och vetenskaplig forskning som till yrkeskultur och relevanta branschkunskaper, och därvid beakta språkliga och formella konventioner
  • försvara det egna arbetet samt kritisk granska ett annat självständigt konstnärligt/vetenskapligt arbete, samt förmedla granskningen på ett konstruktivt och framåtblickande sätt i ett offentligt samtal
Back To Top