skip to Main Content

Musikskapande I
22,5 hp

Behörighet och tillträde
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig högskole-/kandidatutbildning i musik med inriktning mot Musikskapande.

Lärandemål
Kursen är uppdelad i fyra delkurser:
Delkurs 1: Låtskrivande och kreativitet 4 hp
Delkurs 2: Musikproduktion och ljudteknik 4 hp
Delkurs 3: Branschkunskap 3 hp
Delkurs 4: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Lärandemål delkurs 1: Låtskrivande och kreativitet 4 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • skapa och gestalta multimodalt
 • delta i kreativa workshops
 • reflektera över kreativa processer utifrån relevant litteratur kopplat till egna erfarenheter 

Lärandemål delkurs 2 Musikproduktion och ljudteknik 4 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • använda sig av relevanta verktyg för ljudteknik och musikproduktion
 • visa medvetenhet om hur musikproduktion som kreativt verktyg kan påverka gestaltningen av det egna musikskapandet

Lärandemål delkurs 3 Branschkunskap 3 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för olika arbetsmarknader för musikskapare
 • redogöra för mekanismer som styr arbetsmarknader för musikskapare
 • göra val utifrån kunskap om musikbranschen och dess kanaler för att presentera sitt skapande och sin artistiska persona

Lärandemål delkurs 4 Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • använda sig av musikaliska kunskapstraditioner i eget skapande
 • planeras, gestalta och presentera egen musik där hela processen från idé till färdig gestaltning täcks in med en tydlig samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer
 • reflektera kring användning av sociala medier för att nå relevanta målgrupper
 • göra etiska ställningstaganden som främjar ett hållbart perspektiv som musikskapare

Kursinnehåll 
Kursen utgör del 1 i en progression inom inriktningen Musikskapande där skapande, musikproduktion och branschkunskap tillsammans utgör en holism för musikskapare som vill finns konstnärliga röst samt personliga uttryck i symbios med att kunna verka i och utveckla samtida relevant arbetsmarknad på ett förtroget sätt.

Inom delkurs 1: Låtskrivande och kreativitet 4 hp, behandlas följande innehåll:

 • verktyg för låtskrivande
 • kreativa workshops

Inom delkurs 2: Musikproduktion och ljudteknik 4 hp, behandlas följande innehåll:

 • studioinspelning
 • musikproduktion och producentens roll
 • grundläggande vetenskap om ljud som fysiskt fenomen

Inom delkurs 3: Branschkunskap 3 hp, behandlas följande innehåll:

 • branschseminarier medelst internationell samverkan
 • branschkunskap och musikindustrikännedom
 • enklare organisationsteori

Inom delkurs 4: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp, behandlas följande innehåll:

 • workshops medelst internationell samverkan
 • fördjupning i musik, uttrycksformer och litteratur inom det egna konstnärliga specialområdet
 • praktisk etik och moralfilosofi för musikbranschen

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av:

 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och workshops i grupp
 • föreläsningar, clinics och seminarier
 • studioinspelningar
 • konsert-och turné-produktion
 • nätverkande med andra aktörer inom fältet

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.

Examination
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas: Musikportfolio, inlämnade uppgifter, skriftliga reflektioner och inlämningar, inspelningar, redogörelser för etiska förhållningssätt. 

Godkänd slutredovisning:
Slutredovisning sker inför studerandegruppen och examinator. Den skall bestå av en medveten artistisk och konstnärlig profil samt olika former av gestaltande som ryms i kursen, exempelvis studioinspelningar och sceniskt framträdande

Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg
Godkänd, Underkänd.

Terminsplan, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.

Back To Top