skip to Main Content

Forskningsmetoder och vetenskapsfilosofi
7,5 hp

Behörighet och tillträde
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig högskole-/kandidatutbildning i musik med inriktning mot Musikskapande, samt 11 hp godkänt från Musikalisk kommunikation 1, Musikskapande1 eller motsvarande. 

Lärandemål
Kursen är uppdelad i två delkurser:
Delkurs 1: Vetenskapliga metoder 4 hp och
Delkurs 2: Vetenskapligt tänkande 3,5 hp

Lärandemål delkurs 1 Vetenskapliga metoder 4 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • använda sig av ett etablerat system för referenshantering och vetenskaplig akribi
 • reflektera över skilda forsknings- och datainsamlingsmetoder och dess lämplighet för olika undersökningar
 • reflektera över olika metoder för att analysera empiri och föra en diskussion kring relation mellan teori, analys och resultat.
 • planera en relevant och realistisk forskningsstudie, från fråga till slutsats.
 • Redogöra för, inom huvudområdet, vanlig vetenskaplig uppsatsstruktur samt multimodala presentationsformer inom det konstnärliga området.

Lärandemål delkurs 2: Vetenskapligt tänkande 3,5 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för de vanligaste vetenskapliga teorierna och begreppen av relevans för att genomföra en samhällsvetenskaplig studie
 • redogöra för de vanligaste vetenskapliga teorierna och begreppen av relevans för att genomföra en konstnärlig studie
 • reflektera kring teorianvändning i aktuell forskning av relevans för huvudområdet

Kursinnehåll
Kursen i vetenskapsfilosofi innehåller en progression från de sedvanliga vetenskapliga begreppen och deras definitioner till ett resonerande och reflekterande förhållningssätt där studenten kritiskt granskar och förhåller sig till olika teorier och metoder. Tonvikt ligger på Hermeneutik, Socialkonstruktionism, Kvalitativ intervju, Deltagande observation och Diskursanalys. 

Inom delkurs 1 Vetenskapliga metoder 4 hp behandlas följande innehåll:

 • Relevanta metoder för empirigenerering
 • Relevanta metoder för analys av empiri
 • Kritisk granskning av nyare relevant litteratur av relevans för huvudområdet

Inom delkurs 2 Vetenskapligt tänkande 3,5 hp behandlas följande innehåll:

 • Grundläggande vetenskapsteori av relevans studier inom huvudområdet
 • Kritisk granskning av nyare relevant litteratur av relevans för huvudområdet

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av:

 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och workshops i grupp
 • föreläsningar och seminarier
 • praktiska övningar 

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.

Examination
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller i annan gestaltande form enligt gällande instruktioner. 

Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg
Godkänd, Underkänd.

Terminsplan, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.

Back To Top