skip to Main Content

Musikskapande II
22,5 hp

Behörighet och tillträde
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig högskole/kandidatutbildning i musik med inriktning mot Musikskapande, samt minst 11 hp godkänt från Musikskapande 1 eller motsvarande. 

Lärandemål
Kursen är uppdelad i tre delkurser:
Delkurs 1: Musikskapande och musikproduktion 6 hp
Delkurs 2: Branschkunskap och marknadsföring 5 hp
Delkurs 3: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Lärandemål delkurs 1: Musikskapande och musikproduktion 6 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera kring hur musikproduktion som kreativt verktyg kan påverka gestaltningen av det egna musikskapandet, samt själva skapandeprocessen, samt tillämpa sin medvetenhet i sin praktik och uppvisa färdigheter inom detta.
 • skapa egen musik i skärningspunkten mellan analoga och digitala tekniker, samt dokumentera och redogöra för processen och konstnärliga och strategiska val.

Lärandemål delkurs 2 Branschkunskap och  marknadsföring 5 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • visa god kännedom om relevanta arbetsmarknader för musikskapare och insikt i de mekanismer som styr densamma, samt kunna initiera och bedriva arbete i projektform delvis medelst nätverkande inom dessa
 • medvetet och med stöd i forskning förhålla sig till sociala medier som en marknadsföringsfunktion för att nå relevant målgrupp, samt tillämpa sina kunskaper i sin praktik som en färdighetskunskap.

Lärandemål delkurs 3 Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • kreativt och kritiskt använda sig av musikaliska kunskapstraditioner i eget skapande
 • självständigt planera, gestalta och presentera egen musik där hela processen från ide ́till färdig gestaltning täcks in med en tydlig samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer
 • skapa och gestalta multimodala produkter, med insikt i, för detta avsedda arbetsmetoder och artefakter, inom exempelvis videoproduktion och scenisk produktion.
 • presentera, förklara, försvara och revidera egen artistiska målbild och sätta den i en musiksociologisk kontext där samband och kausalitet mellan individ, samhälle och eget musikskapande och gestaltning synliggörs, samt granska och diskutera andras artistiska målbilder med stöd i relevant litteratur

Kursinnehåll
Kursen utgör del 2 i en progression inom inriktningen Musikskapande där skapande, musikproduktion och branschkunskap tillsammans utgör en holism för musikskapare som vill finna sin konstnärliga röst samt personliga uttryck i symbios med att kunna verka i och utveckla samtida relevant arbetsmarknad på ett förtroget sätt. Delkurserna går därför i viss mån parallellt.

Inom delkurs 1: Musikskapande och musikproduktion 6 hp, behandlas följande innehåll:

 • verktyg för låtskrivande
 • studioinspelning
 • mikrofonteknik
 • musikproduktion 
 • multimodal teoribildning

Inom delkurs 2: Branschkunskap och  marknadsföring 5 hp, behandlas följande innehåll:

 • branschseminarier medelst internationell samverkan
 • branschkunskap och musikindustrikännedom
 • enklare organisationsteori
 • sociala medier och andra kommunikationskanaler av relevans för musikbranschen

Inom delkurs 3: Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp, behandlas följande innehåll:

 • workshops medelst internationell samverkan
 • fördjupning i musik, uttrycksformer och litteratur inom det egna konstnärliga specialområdet
 • granskning av egen målbild och diskussioner av denna och andras där även musiksociologiska aspekter samt deras påverkan diskuteras
 • praktisk etik och moralfilosofi för musikbranschen

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av:

 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och workshops i grupp
 • föreläsningar, clinics och seminarier
 • studioinspelningar
 • konsert-och turné-produktion
 • nätverkande med andra aktörer inom fältet

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.

Examination
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas: Musikportfolio, inlämnade uppgifter, skriftliga reflektioner och inlämningar, inspelningar, redogörelser för etiska förhållningssätt

Godkänd slutredovisning
Slutredovisning sker inför studerandegruppen och examinator. Den skall bestå av en medveten artistisk och konstnärlig profil samt olika former av gestaltande som ryms i kursen, exempelvis studioinspelningar och sceniskt framträdande

Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg
Godkänd, Underkänd.

Terminsplan, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.

Back To Top