skip to Main Content

Utbildningen

Musikskapande, konstnärlig högskoleutbildning

Omfattning
Examen erhålls efter 120 högskolepoäng varav 7,5 högskolepoäng utgörs av examensarbete.

Examen
Konstnärlig högskoleexamen 120 högskolepoäng.

Utbildningens innehåll och upplägg
Högskoleutbildningen Musikskapande ger kunskaper och färdigheter för nationell och internationell verksamhet som professionellt utövande musikskapare och musikalisk gestaltare med tonvikt på omvärldskontakt och branschförtrogenhet.

Utbildningen omfattar två år vilket inbegriper kurser i skapande, gestaltning, branschkunskap och bedrivs utifrån teoretiska (fakta), praktiska (färdighet) och reflekterande (förståelse, förtrogenhet) perspektiv. Kurser inbegripande vetenskapsfilosofi och forskningsmetoder utgör stöd för utvecklingen av ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt inom musikområdet samt förbereder för examensarbetet. 15 hp är fritt valda kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete (7,5 hp) inom inriktningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov. Läs mer här.

ÅR 1
Musikskapande I 22,5 hp

Delkurser:
Låtskrivande och kreativitet 4 hp
Musikproduktion och ljudteknik 4 hp
Branschkunskap 3 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Musikalisk kommunikation I 22,5 hp
Delkurser:
Musikerskap 6 hp
Samspel 3 hp
Scenisk gestaltning 2 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Forskningsmetoder och vetenskapsfilosofi 7,5 hp

Valfri kurs I 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

ÅR 2
Musikskapande II 22,5 hp
Delkurser:
Musikskapande och musikproduktion 6 hp
Branschkunskap och marknadsföring 5 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Musikalisk kommunikation II 22,5 hp
Delkurser:
Musikerskap 2 hp
Samspel 3 hp
Scenisk gestaltning 6 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp

Valfri kurs II 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

Examensarbete 7,5 hp

Totalt 120 Hp (2 års heltidsstudier) vilket ger en konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande .

Back To Top